Salgsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser - Værksted for Lys & Lyd (VLL)

1. Anvendelse og gyldighed.
1.1. Enhver leverance af produkter og montering samt salg af konsulentydelser sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.

2. Tilbud/ordre
2.1. Tilbud er gældende 30 dage fra tilbuddets datering.
2.2. Aftale træffes ved kundens accept af det afgivne tilbud.

3. Priser
3.1. Alle priser er opgivet i danske kroner og ekskl. moms og andre afgifter.
3.2. Medmindre andet er anført, betaler kunden fragt- og ekspeditionsomkostninger, der tillægges tilbudsprisen.
3.3. Kunden betaler for kørsel beregnet fra VLLs nærmeste forretningssted.
3.4. Installationspriser omfatter ikke etablering af føringsveje samt stærkstrømsarbejde.
3.5. Installationspriser er udregnet under forudsætning af, at lokalerne er tilgængelige for installation, samt at arbejdet kan udføres uhindret og kontinuerligt på hverdage mellem kl. 8 og kl. 16.
3.6. Medmindre andet er anført, er bygningsmæssige forandringer – eksempelvis konstruktionsændringer og forstærkning for placering af produkter – ikke medregnet i tilbudsprisen.

4. Returvarer
4.1. Varer modtages kun retur efter forudgående aftale og mod kundens betaling af et returgebyr, der medmindre andet udtrykkeligt aftales udgør 15% af salgsprisen.

5. Leverancen:
5.1. Leverancens omfang fremgår af tilbud og ordrebekræftelsen.
5.2. Der tages forbehold for produktændringer samt udgåede modeller.
5.3. Produkter leveres i standardkonstruktion og farve, medmindre andet er aftalt.
5.4 Ekstra leverancer af produkter og ydelser skal aftales skriftligt.
5.5 Ekstraarbejde udføres som regningsarbejde, medmindre andet er aftalt.

6. Betaling
6.1. Ordrer med en samlet værdi under DKK 100.000,00 forfalder til betaling:
- senest 14 dage fra fakturadato.
6.2. Ordrer over DKK 100.000,00 forfalder til betaling med følgende rater af den samlede aftalte pris:
- 1/3 ved kundens afgivelse af ordren.
- 1/3 ved start på montering.
- 1/3 ved afleveringen. jf. pkt. 10.
6.3. VLL er berettiget til at træffe beslutning om, at en leverance kun vil blive effektueret mod forudbetaling og/eller kontant betaling ved levering.
6.4. Ved betaling efter forfald, tilskrives morarenter, pt. 1,5% pr. påbegyndt måned.

7. Ejendomsforbehold.
7.1. Leverancen forbliver VLLs ejendom, indtil betaling er sket fuldt ud.

8. Risikoen for produkterne.
8.1. Risikoen for hændelig skade på produkterne går over på kunden, når produkterne er leveret til kundens adresse.
8.2. Under monteringsarbejde har VLL ansvaret for skader på eller tab af leverede produkter, såfremt skaden eller tabet er forvoldt ved uagtsomhed af VLL eller andre, som VLL har ansvaret for.
8.3. Ved skader eller tab som anført i pkt. 8.2. er VLL ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, rentetab eller andet indirekte tab.

9. Leveringstid – forsinkelse.
9.1. I tilfælde af forsinket levering er kunden berettiget til en konventionalbod fra den dag, hvor levering skulle have fundet sted.
9.2. Konventionalboden udgør 0,5% for hver hele uge forsinkelsen varer, beregnet af den del af den aftalte pris, som dækker den del af leverancen, der på grund af forsinkelsen ikke kan tages i brug som forudsat.
9.3. Konventionalboden kan ikke overstige 7,5% af dette beregningsgrundlag.
9.4. Kunden fortaber sin ret til konventionalbod, såfremt han ikke har fremsat skriftligt krav herom inden 2 måneder efter, at levering skulle have fundet sted.
9.5. Såfremt kunden er berettiget til maksimal konventionalbod i henhold til ovenstående, og leverancen fortsat ikke er leveret, kan kunden ved skriftlig meddelelse til VLL kræve levering og fastsætte en sidste rimelig frist, som ikke kan være kortere end 1 uge.
9.6. Såfremt VLL heller ikke leverer inden for den fastsatte frist, kan kunden hæve aftalen for så vidt angår den del af materiellet, som ikke kan tages i brug som forudsat.
9.7. VLLs erstatningsansvar for forsinket levering er begrænset til betaling af bod.
9.8. I tilfælde, hvor VLL ikke har modtaget leverancer fra sine underleverandører i rette tid, foreligger kun forsinkelse, såfremt forsinkelsen skyldes fejl og forsømmelser fra VLL.
VLL er berettiget til at annullere ordren med kunden, såfremt der ikke er tvivl om, at VLL ikke vil modtage bestilte produkter fra sine underleverandører, og årsagen hertil ligger uden for VLLs kontrol.

10. Afleveringsforretning.
10.1. Når monteringsarbejdet er udført, skal der afholdes en afleveringsforretning for at afgøre, om det leverede udstyr er i overensstemmelse med aftalen.
10.2. VLL giver kunden skriftlig meddelelse om, at leverancen er klar til overtagelse og fastsætter en rimelig frist for afholdelse af overtagelsesprøven.
10.3. VLL fører protokol over afleveringsforretningen. Protokollen underskrives af begge parter ved afslutning.
10.4. Såfremt det leverede ved afleveringsforretning viser sig ikke at være kontraktmæssig, skal VLL hurtigst muligt bringe leverancen i kontraktmæssig stand. Der skal derefter afholdes ny afleveringsforretning, medmindre parterne aftaler at undlade dette.

11. Ansvar for mangler.
11.1. VLL er forpligtet til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktionen, materiale, montage eller fremstilling ved at foretage reparation eller udskiftning af leverancen.
11.2. Tekniske data, angivet i salgsmateriale, dokumentation og tilbud, er underlagt løbende tekniske ændringer. Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, er anførte data derfor ingen garanti i relation til produkternes kvalitet.
11.3. VLLs ansvar omfatter kun fejl og mangler, som viser sig inden 1 år fra risikoovergang, jf. pkt. 8. Såfremt VLLs ydelse har omfattet montering regnes 1-års fristen dog fra afleveringsforretningens afslutning, jf. § 10.
11.4. 1-års fristen forlænges dog i det omfang producentens garantiperiode er længere end 1 år. For de dele af leverancen, som er omfattet af en producentgaranti, har kunden samme garanti overfor VLL, som VLL har overfor producenten.
11.5. Kunden skal reklamere skriftligt til VLL uden ugrundet ophold efter, at manglen har vist sig. Reklamationen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes manglen ytrer sig.
11.6. Såfremt kunden ikke ved skriftlig meddelelse underretter VLL om en manglen inden for de frister, som er angivet ovenfor, mister kunden sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen.
11.7. Såfremt kunden har reklameret som nævnt ovenfor, og det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som VLL bærer ansvaret for, har VLL ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, som reklamationen har påført VLL.
11.8. VLL er forpligtet til at påbegynde afhjælpning hurtigst muligt inden for normal arbejdstid, det vil sige mandag til torsdag mellem kl. 9 – 16, og fredag mellem kl. 9 – 15.
11.9. Såfremt kunden ønsker afhjælpning, herunder også garantireparationer udført udenfor normal arbejdstid, betaler kunden tillæg i henhold til gældende timepriser.
11.10. Såfremt det er muligt, skal kunden sørge for, at det produkt, som reklamationen vedrører, sendes til VLL.
11.11. Såfremt VLL ikke inden rimelig tid har afsluttet sine afhjælpningsforpligtelser, kan kunden ved skriftlig meddelelse give VLL en sidste frist for opfyldelse. Er forpligtelsen ikke opfyldt inden udløbet af den fastsatte frist, kan kunden efter eget valg:
a. lade udføre de reparationer, som er nødvendige, for VLLs regninger og risiko, forudsat at dette gøres på en fornuftig og rimelig måde, eller
b. kræve forholdsmæssigt afslag, dog højest 20% af kontraktsummen.
11.12. Såfremt manglen er væsentlig, kan kunden i stedet hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til VLL.
11.13. Mangel, der vedrører en afgrænset del af en samlet leverance eller et specifikt produkt, medfører ikke i sig selv, at den resterende del af den samlede leverance anses for mangelfuld.
11.14. VLL kan kun gøres erstatningsansvarlig i det omfang, kunden kan dokumentere, at en skade eller en fejl er opstået på grund af forsømmelse eller fejl begået af VLL.
11.15. VLL er ikke ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, rentetab, eller andet indirekte tab.

12. Produktansvar.
12.1. VLL er kun ansvarlig for personskade eller skade på kundens ejendom, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af VLL.
12.2. Ved produktansvar er VLL ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, rentetab eller andet indirekte tab.
12.3. I den udstrækning VLL måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde VLL skadesløs i samme omfang som VLLs ansvar er begrænset ovenfor i pkt. 12.1. - 12.2.

13. Tvister og lovvalg.
13.1. Hvis en konflikt mellem kunden og VLL ikke kan løses ved direkte forhandling, skal konflikten søges løst ved mediation.
13.2. Mediator udpeges af parterne i enighed. Såfremt parterne ikke kan enes om valget af mediator, skal mediator udpeges af formanden for Danske Mediatoradvokater.
13.3. Alle drøftelser forud for og i tilknytning til mediation er fortrolige for alle medvirkende. Mediator skal fremlægge og gennemgå de etiske regler, som han/hun virker efter.
13.4. Hvis anden aftale ikke indgås i forbindelse med mediation, deles omkostningerne til mediator ligeligt mellem parterne. Parterne afholder hver især omkostninger til egne rådgivere i forbindelse med mediationen.
13.5. Hvis konflikten ikke er løst ved mediation inden 8 uger efter, at mediation er aftalt, er parterne ikke længere bundet af en aftale om konfliktløsning ved mediation og kan herefter indlede sag ved de ordinære domstole. En aftale om mediation er dog ikke til hinder for indgivelse af stævning sideløbende med mediationen, såfremt det er nødvendigt for at undgå rettighedsfortabelse ved forældelse eller lignende. En aftale om mediation indebærer endvidere ikke afkald på at bruge foreløbige retsmidler som arrest og fogedforbud.
Ver. 01